หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

กลุ่มงานแพทย์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กล่องข้อความ: การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test / Pulmonary Function Measurement Test, PFT)

                                  การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการบันทึกลมหายใจที่เป่าออกมาแรงและเร็วเต็มที่จนสุดปอด เพื่อดูปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอด แบ่งออกเป็น

 

· การตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าออกจากปอด (Pulmonary Function Test)

· การตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าออกจากปอดร่วมกับการพ่นยา (Pulmonary Function Test with Pre-Post Bronchodilator)

· การเดิน 6 นาที (Six Minute Walk Test)

 

ประโยชน์ของการตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจเพื่อใช้ในการวินิจฉัย ประเมินและติดตามการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอเรื้อรัง หอบหืด หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ความผิดปกติของถุงลม เนื้อปอดและผนังทรวงอก

 

การนัดหมาย ติดต่อที่หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ กิตติวัฒนา (ภายในงานกายภาพบำบัด)                  

 

 

จัดทำโดย กรรณกร อินทรขำ

นายอาทิตย์  นรสิงห์

นักวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจ

ลูกศรซ้าย: Back