×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ข่าวประชาสัมพันธ์             ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย             สำหรับเจ้าหน้าที่             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English
ภาพกิจกรรม มิถุนายน 2561รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์ Cleanup day”ผศ.นพ.ปรีดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวานสู่ประชาชน ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุสมผล ยุค 4.0”พิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม และ ศูนย์ DATA Center (งานสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “Change Your Mindset for Success ประจำปีงบประมาณ 2561ครอบครัวด่านธำรงกูล มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกระดูกและข้อบริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบหน้ากากอนามัยบริษัท โปรวิชั่นแคร์ จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิรักษ์โรงพยาบาลธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติรศ.เกศินี – คุณว่องไว วิฑูรชาติ มอบเงินบริจาคเพื่อโครงการศูนย์ผ่าตัดเข่ากระดูกและข้อ ธรรมศาสตร์คุณกอบศักดิ์ – คุณชมนาด พงศ์พนรัตน์ มอบเงินบริจาคเพื่อการดำเนินการของโรงพยาบาลGARMIN โดย บริษัท จีไอเอส จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อการดำเนินการของโรงพยาบาลภาพกิจกรรม พฤษภาคม 2561รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่วมงาน “วันปรีดี” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์พลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย ภายใต้หัวข้อ “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7”ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง มอบกระเช้าสวัสดี คุณชมนาด พงศ์พนรัตน์จัดบรรยายธรรมเรื่อง “ฝึกสติเพื่อชีวิตสตรอง” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย San Diego State Universityวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561โครงการ “Mindset Of Excellence” ประจำปีงบประมาณ 2561รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่วมงาน “วันปรีดี” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์มธ.2515 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อผู้ป่วยเด็กนิติโดม 21 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินคุณวรวิชญ์ – คุณอรนุช มาสินกูล มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลครอบครัวพงษ์สุรพิพัฒน์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์โครงการ “Mindset Of Excellence” ประจำปีงบประมาณ 2561รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่วมงาน “วันปรีดี” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์ภาพกิจกรรม เมษายน 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน “วันวัณโรคโลก” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 11เมษายน 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาคุณสิริน ตรีทอง มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์พร้อมตียงในห้องผู้ป่วย จำนวน 4 ชุดคุณทรรศมนตร์ เจริญอาภรณ์วัฒนา มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดคุณเลิศชัยและคุณมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา พร้อมบุตรธิดาและกัลยาณมิตรทุกท่าน มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ (BIPAP)ภาพกิจกรรม มีนาคม 2561โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1”โครงการ “ศาสตร์ NLP เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน” เมื่อวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2561อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอด OKRs ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 22 และ 27 มีนาคม 2561คณะกรรมการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มโรคเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวานสู่ประชาชน”การสื่อสารวิสัยทัศน์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “How to be TUH 4.0”โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”คุณดวงเดือน คงดี มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน บริจาคเตียงผู้ป่วยวิกฤตควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าครอบครัวด่านธำรงกูล มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด”คุณเคารพ นุชนารถ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนายอาเก๋า แซ่โล้ว และครอบครัว บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2คุณศิริชัย-คุณเบญจพร ศรีพลแพ้ว มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่องภาพกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2561ปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 14พิธีเปิดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการปฏิบัติการส่งต่ออบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Train to be a sleep technician)ธนาคารกรุงไทยเมจิบัลแกเรียชมรมนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงนายประกิต อภิสารธรรักษ์ และครอบครัวเอื้องฟ้า 21 ธรรมศาสตร์ภาพกิจกรรม มกราคม 2561


สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตรสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของหูชั้นกลางมอบเงินบริจาคเพื่อโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์