×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ข่าวประชาสัมพันธ์             ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย             สำหรับเจ้าหน้าที่             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English
ภาพกิจกรรม กันยายน 2560คุณสุนี สุวัฒโนดม มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบโดย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารกิตติวัฒนา (ระยะที่ 2)ภาพกิจกรรม สิงหาคม 2560โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการบริการสังคม “COE วิชาการสัญจรสู่แม่ฮ่องสอนประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และคณะผู้ฝึกปฏิบัติสู่การเป็นที่ปรึกษา ในการ “ฝึกปฏิบัติสู่การเป็นที่ปรึกษา กระบวนการคุณภาพ 4.0” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติPCT สูติกรรม ร่วมกับคณะทำงานโครงการแม่ลูกหุ่นดี ภายใต้เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดโครงการ “ภูมิต้านทานลูกดี เริ่มที่การดูแลครรภ์” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ งานการพยาบาลตรวจโรคผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560” และพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยวิสัญญี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึก” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “มิตรภาพบำบัด รวมพลคนจิตอาสา ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “คอเสื่อม หลังเสื่อม อะไรที่ควรรู้ ???” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พุทธศาสนา ร่วมกับชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมธรรมะ ประจำปี 2560 เรื่อง “ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” วิทยากรโดย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงานวันหัวใจโลก ประจำปี 2560 “Love Your Heart” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “Happy Hour ชาว รพธ ครั้งที่ 2 วันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมา ชั่วโมงหรรษาแบบ รพธ ยุค 4.0” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์งานควบคุมโรคติดเชื้อ ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล Thammasat IC Day” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 อาคารบริการงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์คุณภานุวัฒน์ ทรัพย์พัฒนาการ อุทิศให้คุณพ่อบุญที ทรัพย์พัฒนาการ มอบเงินบริจาค จำนวน 240,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบโดย รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์


ภาพกิจกรรม กรกฎาคม 2560โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 ชั้น 2 อาคารคุณากรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “Happy Soul รพธ. ร่วมใจถวายเทียนพรรษา” โดยถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ และมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ จ.นครปฐมคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “อบรมกฎหมายและจริยธรรม ปี 2560” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการรศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านรักษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ มธ.ท่าพระจันทร์งานโภชนาการ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 เรื่อง “กินอย่างเพียงพอ อยู่อย่างพอเพียง” เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับบาเคมีบำบัดเบื้องต้น” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 อาคารบริการกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “KM in Nursing For the Future” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการคุณมาลี เจริญกุล มอบเงินบริจาคเพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 300,000 บาท โดยมี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ชั้น 3 อาคารดุลโสภาคย์